KUPI KARTU
menu opener

Zakon o zaštiti potrošača i reklamacije

Reklamacija se podnosi na zvanične adrese MOBILITAS DOO SRBIJA:

– Usmeno na Autobuskim stanicama MOBILITAS DOO SRBIJA, svim šefcvirna stanica svakog dana u vremenu od 06:00 — 13:00h;

– Pismeno na adresu MOBILITAS DOO POŽAREVAC, Moše Pijade 9, 12000 Požarevac, dolaskom u sedište MOBILITAS DOO POŽAREVAC, svakog radnog dana (ponedeljak petak) u periodu od 8:00-16:00h;

– dostavljanjem reklamacije elektronskom poštom na adresu reklamacije@mobilitas.rs;

–  pozivanjem broja 0800 101 012, poziv je besplatan za pozive i mobilne fiksne telefonije;

MOBILITAS DOO POŽAREVAC jc dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori korisniku usluga na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor mora da sadrži odluku da li kompanija prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu korisnika usluga, konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne možc da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Korisnicima usluga na raspolaganju je i besplatna telefonska linija 0800 101 012, radi jednostavnije i lakše komunikacije, a u vezi sa bilo kakvim pitanjima i problemima, odnosno kvalitetom i korišćenjem usluga prevoza.

Da li imate pitanje za nas ?