KUPI KARTU
menu opener

Obuka vozača

Sve što treba da znate o CPC kvalifikaciji

Ukoliko razmišljate o karijeri profesionalnog vozača, evo šta morate znati o CPC kvalifikaciji – nešto što će vam olakšati put do uspešnog vozačkog puta. Evo nekih ključnih informacija:

Priznata Kvalifikacija za Vozače

Da biste bili profesionalni vozač, morate posedovati Sertifikat o stručnoj kompetentnosti i Kvalifikacionu karticu vozača. Sertifikat o stručnoj kompetentnosti možete dobiti putem priznate početne kvalifikacije. Priznatu kvalifikaciju imaju svi vozači koji su stekli pravo na upravljanje vozilima određenih kategorija do 30. decembra 2019.

Kvalifikacija Bez Obuke

Vozači sa priznatom kvalifikacijom su oslobođeni od početne obuke i polaganja ispita za sticanje početne kvalifikacije – CPC-a. Ovo važi i za one koji su stekli diplomu za obrazovni profil „vozač motornih vozila“, bez obzira na datum završetka školovanja.

 

Pohađanje obavezne početne obuke

Pohađanje obavezne početne obuke i polaganje vozačkog ispita je obaveza svih vozača koji nisu stekli priznatu kvalifikaciju, odnosno koji su nakon 30. decembra 2019. stekli pravo na upravljanja vozilima neke od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E

Obavezna obuka može biti organizovana kao:

1) osnovna obuka u trajanju od najmanje 280 nastavnih časova (Osnovnu obuku za sticanje početnog SRS pohađa vozač koji nije stekao najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju)

2) osnovna ubrzana obuka u trajanju od najmanje 140 nastavnih časova (Osnovnu ubrzanu obuku za sticanje početnog SRS pohađa vozač koji je stekao najmanje srednje trogodišnje obrazovanje bilo kog obrazovnog profila, osim obrazovnog profila vozač motornih vozila)

3) dodatna obuka u trajanju od najmanje 70 nastavnih časova (pohađa vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta na osnovu osnovne obuke od 280 nastavnih časova. Vozač u toku 70 nastavnih časova dodatne obuke pohađa i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 5 praktičnih časova)

4) dodatna obuka u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova ( pohađa vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta na osnovu osnovne ubrzane obuke od 140 nastavnih časova ili na osnovu priznate početne kvalifikacije, a želi da obavlja i prevoz putnika. Vozač u toku 35 nastavnih časova dodatne obuke pohađa i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 3 praktična časa)

5) dopunska obuka u trajanju od najmanje 14 nastavnih časova (Dopunsku obuku u trajanju od najmanje 14 nastavnih časova pohađa vozač koji nije položio stručni ispit za sticanje početnog SRS u roku od godinu dana od dana izdavanja potvrde o završenoj obuci za sticanje početnog CPC)

 

Važne napomene:

– Periodični CPC izdaje Agencija sa rokom važenja od pet godina.

– Periodični CPC za prevoz tereta odnosno prevoza putnika stiče se pohađanjem periodične obuke u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova u periodu od pet godina od dana izdavanja početnog ili prethodnog periodičnog CPC-a.

– Seminar se organizuje kao jednodnevni i sastoji se od sedam nastavnih časova. Seminari sadrže ulazne i izlazne testove u trajanju od po 30 minuta, koji se rade na početku i na kraju seminara, a koje organizuje Centar.

– U toku jedne kalendarske godine vozaču će se priznati najviše dva seminara na kojima je prisustvovao, a koji imaju različite planove i programe rada.

– Agencija može omogućiti vozaču da pohađa i više od dva seminara u toku jedne kalendarske godine, iz opravdanih razloga (bolest, boravak u inostranstvu i drugo)

Šta nudi MobiLitas Centar za obuku:

1.Periodična obuka

2.Dodatna obuka u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova

Teme:

1. Aktuelni propisi iz oblasti tereta i putnika

2.Radno vreme vozača, primena analognog i digitalnog tahografa

3. Aktuelni problemi pri korišćenju tahografa

4. Pravilno korišćenje vozila, utovar/istovar tereta u skladu sa bezbednosnim zahtevima

 

PREDAVAČI:

Mobilitas uspešno je sertifikovala 4 predavača koji su u prethodnom periodu stekli Licencu za obavljanje poslova predavača za CPC.

Marija Filipović, diplomirani master saobraćaja

Čedomir Pirković, diplomirani master saobraćaja

Miloš Dangubić, diplomirani inžinjer mašinstva

Predrag Basta, diplomirani inžinjer mašinstva

Direktor Centra za obuku vozača:

Dušan Krstić,  diplomirani saobraćajni inžinjer za drumski i gradski saobraćaj i transport

Rukovodilac Centra za obuku vozača

Milena Stanisavljević, diplomirani saobraćajni inženjer za drumski i gradski saobraćaj i transport

 

INFORMACIJE:

Predavanja se održavaju u prostorijama za to predviđenim na Novom Beogradu ( prostorije Karić Univerziteta, adresa Bulevaru maršala Tolbuhina 8).

Predavanja sadrže 7 časova u trajanju od 45 minuta.

Za sve informacije, možete se obratiti administratoru centra na sledeći način:

Mail: cpc.centar@mobilitas.rs

Tel: 0628800364

POSEBNI USLOVI:

Za veće grupe, odobravamo popust.

Za veće grupe van Beograda, obezbeđen je prevoz

PRIJAVA ZA OBUKU/ INFORMACIJE

"*" indicates required fields

✓ Valid number ✕ Invalid number
Izaberite seminar*